вбежавший

  • 21къилъэдагъэр — (къилъадэрэр) зэм. прич. вбежавший, ая, ее Чъэзэ къихьагъэр КIалэу унэм къилъэдагъэр щтагъэу ышъо пыкIыгъэу щытыгъ Псэу унэм къилъэдагъэр бэ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 22хэлъэдагъэр — (хэлъадэрэр) зэм. прич. 1. въехавший, ая, ее (в); вбежавший, ая, ее (в) ЧъэкIэ хэхьагъэр Машинэу псым хэлъэдагъэр хэуцуагъ 2. впавший, ая, ее Псыхъом ощхыпсэу хэлъэдагъэр бэ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ