позорище

 • 97брачьныи — (92) пр. 1.Состоящий в браке: Кр(с)ть˫анъ поимъ жидовыню брачьноу ли кр(с)ть˫аноу жидовинъ. прелюбодѣиство речетьсѩ. (γαμετήν) ПНЧ XIV, 40г; ли ц(с)рь. ли кнѩзь. ли б҃атыи. ли велможа. ли небъраченъ. ли браченъ. (ἔγγαμος) ФСт XIV, 150а. 2.… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 98видѣниѥ — ВИДѢНИ|Ѥ (474), А с. 1.Восприятие зрением, видение; обозрение, осмотр; созерцание: игранiѥ и плѩсаниѥ и гудениѥ. входѩщемъ въстати всемъ. да не осквьрнѩть имъ чювьсва. видѣниѥмь и слышаниѥмь. по оч҃кому повелѣнию. КН 1280, 513в; множицею на… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 99вышьствоватисѧ — ВЫШЬСТВ|ОВАТИСѦ (1*), ОУЮСѦ, ОУѤТЬСѦ гл. Подниматься вверх, возноситься: тъ некогда… въшедъ в позорище, гл҃а: на аеръ да възмѹсѩ… и се вышьствѹющюсѩ ѥмѹ бѣсы, лѣтѩше носимъ на аѥрѣ, гл҃ѩ: на н҃бо възити имамъ. ѿтѹдѹ же людемъ бл҃га˫а да˫ати.… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 100вѣньчатисѧ — ВѢНЬЧА|ТИСѦ (73), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. 1. Быть увенчанным (венком): приими заѹше(н)е. ткань˫а тернье(м) вѣнчаисѩ. (στεφανώθητι) ГБ XIV, 13б; | образн.: нъ си сѹть ѿ скровищь нб(с)ныхъ вѣнци х(с)ви. имиже вѣнчаютсѩ Пр XIV (6), 44г; и мнози бл҃жни ˫ако… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 101дати — ДА|ТИ (>3000), МЬ, СТЬ гл. 1. Дать (давать) в руки, вручить: <ѹзьр>ѣ нища нага и печѩльна. и съвлъкъ сѩ дасть <ѥмѹ> одеждю свою. Изб 1076, 269; повелѣ нали˫ати вина юже ношаше викию и дати ѥмѹ. ЖФП XII, 51б; съньмъ прьстень съ рѹкы …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 102диво — ДИВ|О (21), А ( ЕСЕ) с. 1. Диво, чудо: ˫Азыкомѹдрьци. иже ѡбычаѥмь ˫азычьскомь послѣдѹюще… все же звѣздозакониѥ и звѣздочьтиѥ приѥмлющ(е) || и къ всѩкомѹ волшествѹ и пьтищемѹ волхвованию и знамениѥмь. и дивесъ смотрениѥмь. и ѡба˫аниѥмь. или имъ… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 103народъ — НАРОД|Ъ (286), А с. 1.Народ, люди: и видѣвъ многь народъ въпроси чьто творѧть тѹ. ЖФП XII, 60г; и пришьдъ обрѣтъ народъ многъ. ЧудН ХII, 66в; и пакы не могѹ с тобою бытi ѥдинъ. народъ хощю видѣти. ПрЛ XIII, 14а; ты ѥси наставникъ народомъ. СбЯр… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 104насыщати — НАСЫЩА|ТИ (18), Ю, ѤТЬ гл. 1.Наполнять: И не насыщаи ѹтробы своѥ˫а. Изб 1076, 255; Се гл҃ше ѡже борци и гѹдьци не насыщають || чрева ѿ многы˫а пища Пч к. XIV, 12–12 об.; прич. в роли с.: тако бываю(т) i насыщающе(м) ѹтробу. ни слыша(н)˫а пѣсниi… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 105обълченъ — (43) прич. страд. прош. 1. Прич. страд. прош. к облечи в 1 знач.: въ ѥдино же врѣтище бѧше обълъченъ бл҃женыи. и не измѣноваше ѥго. дондеже бы лѣ(т) сконьчалосѧ. (περιεβολετο) СбТр XII/XIII, 40 об.; въ ѡдежи бо, ѿ сребра створена, ѡболченъ и на… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 106оглашати — ОГЛАША|ТИ (23), Ю, ѤТЬ гл. Наставлять, поучать; произносить поучение: мн˫аста ѹбо глѹха ѡглашающа (ὑπηχοῦντες) ЖФСт к. XII, 159; о томь. ѥже чѧсто оглашати мнихы. Чѧще же игѹменъ. да оглашаѥть братию. УСт к. XII, 223; и въ пьрвыи д҃нь сътварѧѥмъ… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 107осоужениѥ — ОСОУЖЕНИ|Ѥ (236), ˫А с. 1.Осуждение, порицание: чистъ имѣи ˫азыкъ отъ вьсѧкого осѹжени˫а вь||сѧкого чл҃вка. Изб 1076, 253–254; вьсь въ истинѹ ѥсмь повиньнъ. осѹжению достоинъ. Стих 1156–1163, 105 об.; ты и нынѣ бл҃гви ˫адь нашю и питьѥ. и безъ… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 108позоратаи — ПОЗОРАТА|И (7*), ˫А с. 1.Зритель: Отърицаѥмъ же прѣпо(д)бн(ы)мъ ѥп(с)помъ и презвютеромъ… и всемѹ иномѹ коѥмѹ любо бл҃го говѣиномѹ чинѹ или ѡбразѹ. тавли˫ами играти. или таковаѧ игр(а)ющимъ. ѡбѣщникомъ или позоратаѥмъ бытi. или на коѥ любо… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 109Иоанн Вишенский — Иоанн Вышенский Дата рождения: между 1545 1550 Место рождения: Судовая Вишня Дата смерти: после 1620 года Место смерти: Афон Род деятельности: поэт, прозаик, публицист Направление …

  Википедия

 • 110Историческая политика — набор практик, с помощью которых находящиеся у власти политические силы, используя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие[1]. Термин появился в… …

  Википедия

 • 111Кричевское восстание — ― восстание крестьян и городской бедноты в 1740 1744 годах в Кричевском старостве. Содержание 1 Предпосылки восстания 2 Реакция властей 3 …

  Википедия

 • 112This is Хорошо — В этой статье используются шрифты языков стран Азии. Подробнее… This is Хорошо …

  Википедия