шалопутный

  • 33шалопут — Искон. Возникло путем сокращения на базе оборота шалопутный малый, где прилагательное образовано сложно суффиксальным способом на базе слов шалый и путь. Ср. того же значения беспутный …

    Этимологический словарь русского языка

  • 34шелопутный — прил., кол во синонимов: 1 • шалопутный (20) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов

  • 35шалапотнай — (Көкш., Қ ту) іске жүрдім бардым, тындырымсыз, немқұрайды (адам туралы). Ай, ш а л а п о т н а й адамсың ау, ісіңді тиянақты бір істемейсің (Көкш., Қ ту). Бұл – орыс тіліндегі шалопутный сөзінің өзгерген түрі …

    Қазақ тілінің аймақтық сөздігі