эзоп

 • 1Эзоп — (Aesopus, Αί̉σωπος). Автор знаменитых “басен Эзопа”, жил около 570 г. до Р.Х. и был современником Солона. Он был по . происхождению раб; получив свободу, Эзоп отправился к Крезу, который послал его в Дельфы. В Дельфах его обвинили в святотатстве… …

  Энциклопедия мифологии

 • 2Эзоп — (Эсоп) (VI в. до н.э.) легендарный баснописец, по происхождению фригиец Когда ты при царском дворе, то все, что ты слышишь, пусть в тебе и умрет, чтобы тебе самому не пришлось безвременно умереть. С женою будь хорош, чтобы не захотелось ей… …

  Сводная энциклопедия афоризмов

 • 3ЭЗОП — Имя греческого баснописца, отличавшегося своей уродливостью. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. Михельсон А.Д., 1865. ЭЗОП см. Езоп. Словарь иностранных слов, вошедших в состав… …

  Словарь иностранных слов русского языка

 • 4эзоп — обманщик, врун, баснописец, болтун Словарь русских синонимов. эзоп сущ., кол во синонимов: 4 • баснописец (4) • …

  Словарь синонимов

 • 5Эзоп — Эзоп, Aisopos, ок. VI. до н. э., греческий баснописец. Ему приписывается подавляющее большинство написанных прозой греческих басен. У нас нет никаких достоверных сведений о его жизни. Первое упоминание об Э., причисленном позднее к семи мудрецам …

  Античные писатели

 • 6ЭЗОП — электроэнергетика и защита от помех в названии ООО «ЭЗОП» организация, техн., энерг …

  Словарь сокращений и аббревиатур

 • 7ЭЗОП — ЭЗОП, древнегреческий баснописец (6 в. до н.э.), считавшийся создателем (или канонизатором) басенного жанра. Легенды рисуют Эзопа хромым рабом, юродивым народным мудрецом, сброшенным со скалы. Ему приписывались сюжеты почти всех известных в… …

  Современная энциклопедия

 • 8ЭЗОП — древнегреческий баснописец (6 в. до н. э.), считавшийся создателем (канонизатором) басни. Легенды рисуют Эзопа юродивым, народным мудрецом (в обличье хромого раба), безвинно сброшенным со скалы. Ему приписывались сюжеты почти всех известных в… …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 9ЭЗОП — ЭЗОП, ЭЗОПОВСКИЙ, ЭЗОПСКИЙ. см. езоп и т.д. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …

  Толковый словарь Ушакова

 • 10ЭЗОП — ЭЗОП, ЭЗОПОВСКИЙ, ЭЗОПСКИЙ. см. езоп и т.д. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …

  Толковый словарь Ушакова

 • 11ЭЗОП — ЭЗОП, ЭЗОПОВСКИЙ, ЭЗОПСКИЙ. см. езоп и т.д. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …

  Толковый словарь Ушакова

 • 12Эзоп — родоначальник названной по его имени Эзоповой басни. Подревнейшему преданию, он жил около середины VI в. до Р. Хр., был рабомсамосца Иадмона и умер насильственной смертью в Дельфах. Позднее егородиной называли Малую Азию, что вполне правдоподобно …

  Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

 • 13эзоп — ЭЗОП, а, м. Врун, болтун, обманщик. Имя легендарного античного автора басен …

  Словарь русского арго

 • 14ЭЗОП — Эзоп, основоположник жанра басни в Греции. По Геродоту, жил рабом и позже вольноотпущенником на Самосе ок. 6 в. до н. э. Его короткие анекдоты, обычно построенные на образах животных, были понятны всем и побуждали к размышлению о морали.… …

  Cловарь-справочник по Древней Греции и Риму, по мифологии

 • 15ЭЗОП — Эзоп, основоположник жанра басни в Греции. По Геродоту, жил рабом и позже вольноотпущенником на Самосе ок. 6 в. до н. э. Его короткие анекдоты, обычно построенные на образах животных, были понятны всем и побуждали к размышлению о морали.… …

  Список древнегреческих имен

 • 16Эзоп — У этого термина существуют и другие значения, см. Эзоп (значения). Эзоп. Картина Диего Веласкеса (1639 1640) Эзоп ( …

  Википедия

 • 17Эзоп — (Aisopos) (предположительно 6 в. до н. э.), полулегендарный древнегреческий баснописец. Исторические сведения о его жизни скупы и противоречивы. Впервые о нём упоминает в своей «Истории» Геродот, сообщая лишь два факта: Эзоп был рабом на острове… …

  Литературная энциклопедия

 • 18ЭЗОП — или Эсоп, полуисторический, полумифический автор нравоучительных басен о животных. Согласно Геродоту, Эзоп жил ок. середины 6 в. до н.э. и был рабом некоего Иадмона, жителя Самоса, который дал ему свободу. На право называться родиной Эзопа… …

  Энциклопедия Кольера

 • 19эзопӣ — [ايزاپي] мансуб ба масалнависи Юнони қадим Эзоп; сухани ба таври маҷозу киноя гуфташуда, ки мақсадро ба таври пинҳон ифода мекунад …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 20Эзоп К. — ЭЗÓП Клодий, Клодий Эзоп (Clodius Aesopus), рим. актёр трагик 1 в. до н.э. Друг Цицерона, к рого учил дикции. Владел иск вом эмоц. психол. воздействия на зрителя …

  Биографический словарь